Inicjatywa Innoneuromed

Polska Platforma Innowacyjnej Neuromedycyny „InnoNeuroMed” to pierwsza w Polsce Platforma Technologiczna łączącą naukowców i przedsiębiorców z dziedziny neuromedycyny, neurobiologii i farmacji, której celem jest zwiększenie znaczenia nowoczesnej neuromedycny w ramach gospodarki europejskiej.

Do zadań „InnoNeuroMed” będzie należy m.in. angażowanie się w definiowanie i implementację europejskich Strategicznych Agend Badawczych oraz aktywne uczestnictwo w programach naukowo-badawczych Unii Europejskiej (m.in. Horyzont 2020). Członkowie platformy „InnoNeuroMed” zajmą się także przygotowywaniem krajowego strategicznego studium do programu badawczego nakierowanego na potrzeby przedsiębiorstw i instytucji naukowych oraz opracowaniem strategii dla rozwoju nowoczesnych technologii w zakresie neuromedycyny.

O NasPlatforma powstała w marcu 2015 roku z inicjatywy najważniejszych w Polsce placówek O Nasnaukowych oraz firm farmaceutycznych. Wśród nich są prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A.

„InnoNeuroMed” jest inicjatywą powstałą w związku z koncepcją budowy Europejskich Platform Technologicznych (EPT). Nowa strategia rozwojowa Unii Europejskiej „Europa 2020” kładzie nacisk na budowę dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Kluczowym instrumentem realizacji tej strategii jest inicjatywa budowy Europejskich Platform Technologicznych, które mają tworzyć stałe struktury skupiające kluczowych przedstawicieli firm i koncernów działających w ramach danego sektora. Członkowie ETP powołują grupy robocze w ramach których definiują potrzeby badawcze sektora i formułują je w postaci Strategicznych Agend Badawczych (SRA). W ramach pracy ETP przygotowywane są także inne dokumenty określające wizje rozwoju danego sektora w zakresie technologii.

Wypowiedzi inicjatorów platformy Innoneuromed:

prof. Leszek Kaczmarek, kierownik Pracowni Neurobiologii Molekularnej w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, koordynator naukowy przedsięwzięcia:

Podpisane porozumienie otworzyło drogę do ustanowienia programu sektorowego, a co za tym idzie zwiększa szansę na pozyskanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem neuromedycyny. Choroby układu nerwowego stanowią obecnie jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny i systemu opieki zdrowotnej. Koszty terapeutyczne i społeczne chorób układu nerwowego w Unii Europejskiej sięgają 800 mld euro rocznie, co oznacza, że przekraczają one łączne wydatki na zwalczanie nowotworów, chorób układu krążenia i cukrzycy. Należy pamiętać, że będą one jeszcze rosły z uwagi na postępujące starzenie się społeczeństwa. W ciągu najbliższych 20 lat depresja stanie się jedną z najpowszechniej występujących chorób, dlatego poszukiwanie i wdrażanie nowych terapii schorzeń układu nerwowego jest priorytetowym zadaniem stawianym przed naukowcami z dziedzin neurobiologii i neuromedycyny. Powstanie „InnoNeuroMed” daje nadzieję na to, że przed polską neuromedycyną otworzą się nowe horyzonty, dzięki którym walka z chorobami układu nerwowego stanie się jeszcze skuteczniejsza.

dr Maciej Wieczorek, prezes zarządu Celon Pharma S.A:

„InnoNeuroMed” to inicjatywa łącząca ludzi nauki i biznesu, którzy nie tylko są specjalistami w swoich dziedzinach, ale posiadają także określoną wizję dotyczącą rozwoju neuromedycyny – mówi. Chcemy budować współpracę pomiędzy nauką, a przemysłem poprzez inicjowanie i koordynację badań naukowo-technicznych i komercjalizację rozwiązań naukowych. Liczymy, że dzięki połączonym, w ramach konsorcjum, siłom będziemy w stanie optymalnie wykorzystywać fundusze strukturalne, a dzięki temu zwiększać konkurencyjność polskich przedsięwzięć w obszarze neuromedycyny.